Song Lyrics

Dizmo Ft. Chile One – Kale Twasebana (Song Lyrics)

Dizmo Ft. Chile One – Kale Twasebana Latest Song Lyrics 2022

Dizmo Ft. Chile OneKale Twasebana (Song Lyrics)

Kale Twasebana – Dizmo Ft Chile One MrZambia

[HOOK: Dizmo]

Aka nsoni kalifwa Nangu mfule pa bantu
Mwilanjeba ati awe iyo teti chimoneke bwino Ku bantu Tulai koseleshafye
Ehe Ehe….. Twali sulwa
Ngolefwaya aku lundapo ifyobe pali ine Nga waumfwa rumor

Kale twasebana Ehe Ehe…..
Kale twasebana Ehe Ehe…..
balitu labeling’a ati tatumfwa fwebo twali sebana
Kale twasebana Ehe Ehe…..
Kale twasebana Ehe Ehe…..
Muka relationship akaku donselela twali sebana

[Whistling…Whistling…] [VERSE 1: Dizmo]

Mmmm moneni balya Bala moneka fye aba lwala lwala
Taba bulwa mufi bala bala Abana diba uku fyala fyala
Uposteko picture ati uli wafiko Insele sheka sheka ni hard core
Kutu pendela imilandu mathematical Ok nishi wala bela nama sakamiko
Ilya yali ni family apa balipwa Bali ali boss nomba alifwa
Ama fruits of labour yonse baliswa Bashunguluka shunguluka fye bali pya
Apa kwali shala fye ukutu toba amabwe Nga tuleipitila balatu fwisa amateh
Alitemwa utuntu enda naba kote Ok ni life yandi so labakofye…

[HOOK: Dizmo]

Aka nsoni kalifwa Nangu mfule pa bantu
Mwilanjeba ati awe iyo teti chimoneke bwino Ku bantu Tulai koseleshafye
Ehe Ehe….. Twali sulwa
Ngolefwaya aku lundapo ifyobe pali ine Nga waumfwa rumor

Kale twasebana Ehe Ehe…..
Kale twasebana Ehe Ehe…..
balitu labeling’a ati tatumfwa fwebo twali sebana
Kale twasebana Ehe Ehe…..
Kale twasebana Ehe Ehe…..
Muka relationship akaku donselela twali sebana

Kale kale
Kale kaka kale
Kale kale
Kale twasebana
Kale kale
Kale kaka kale
Kale kale
Kale twasebana

[VERSE 2: Chile One MrZambia]

Ndepita fye ati kamoneni ka mambala Ifiko nge chumbu cha ndala
Kamona kwati kuti kaikalilila Fame yaba nga menshi kalaitailila
Andwe parte after parte Chikonko kumu tima chikupate
Napapata pangeniko konyagi Pa pa pa papatila kunyante
Ema answer mwale njasuka Naine bashi emma baka njasuka
Fwebemba ishaku mushi but balashana Its ok Kale twasebana
Kale kale Kale kaka kale
Kale kale Kale twasebana

[HOOK: Dizmo]

Kale twasebana Ehe Ehe…..
Kale twasebana Ehe Ehe…..
balitu labeling’a ati tatumfwa fwebo twali sebana
Kale twasebana Ehe Ehe…..
Kale twasebana Ehe Ehe…..
Muka relationship akaku donselela twali sebana

[VESRSE 3: Dizmo]

Ati iyi couple kuwaya waya Soulmate wabo ni mbaya mbaya
Katwishi Nekobakaya Elo bali kwata boasting nensala
Nga bakwafwa nishi ichalo chonse kwishiba
Bambi abanensu benda nechiwa Mwika ntwalisha mukweshiwa
Mwali kwata time yaku mweneshamo ifibwa Fwebo tatu tina uku monekela
Nefi sungu ifya tobeka kumi pela Tuli ma story teller
Life yesu broken beyond repair Tupange group tulesebanina pamo
Elo nshaka chinje life nikamo Balatu landapo lyonse tulomfwa
Ati devil ifwe alatu bomfya

[HOOK: Dizmo]

Kale twasebana Ehe Ehe…..
Kale twasebana Ehe Ehe…..
balitu labeling’a ati tatumfwa fwebo twali sebana
Kale twasebana Ehe Ehe…..
Kale twasebana Ehe Ehe…..
Muka relationship akaku donselela twali sebana

OUTRO

Download this song below and Enjoy also Don’t forget to share.

Download Dizmo – Kale Twasebana Mp3

Related Articles

Back to top button